Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold relatert til produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg sikrer loven allmenheten tilgang til informasjon om hvordan selskaper håndterer negative konsekvenser på dette området.

Haltbakk Bunkers etterstreber å ha en ansvarlig forretningspraksis og forplikter oss til å fremme og respektere menneske- og arbeidsrettigheter i hele virksomheten, inkludert leverandørkjeden. For å identifisere mulig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Våre interne retningslinjer setter standarden for hvordan vi utfører vår virksomhet i tråd med gjeldene lover og regler. Disse retningslinjene beskriver forventninger til oppførsel for alle ansatte i Haltbakk Bunkers, og vi stiller også krav til våre leverandører gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører.

Haltbakk Bunkers har sin primærdrift i Norge, men handler enkelte varer og deler til skip/biler i Norden eller andre europeiske land. Til sammen har selskapet 12 tank -og servicebåter, 3 tanklektere, 14 fyllestasjoner, og 10 tankbiler og lastebiler.

Dersom du ønsker å be om informasjon om hvordan Haltbakk Bunkers håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser i henhold til åpenhetslovens § 6, er du velkommen til å gjøre det via [email protected] markert med «Åpenhetsloven» i emnefeltet, og vi vil komme tilbake til deg.

Vi takker for interessen for Haltbakk Bunkers sin virksomhet!

Se også: Etiske retningslinjer for leverandører.
Se også: Redegjørelse 2022.